fbpx

Etički komitet

Na osnovu člana 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), člana 18. Statuta Privatne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica “PLAVA MEDICAL GROUP” sa poliklinikom  Tuzla, Upravni odbor je na sjednici održanoj 28.05.2021.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta.

Zadaci Etičkog komitetea Ustanove su:

 • Da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti ustanove;
 • Da daje saglasnost na provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničhih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi , koja se smatraju predhodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
 • Da analizira i predlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
 • Daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi;
 • Da prati povrede prava pacijenata i sistematski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama I odgovornostima pacijenata;
 • Da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva
 • Da rješava I druga etička pitanja iz domena djelatnosti Ustanove.


Za stalne članove Etičkog komiteta imenovani su:

 1. Prim.dr.Senada Hujdurović – predsjednik
 2. Dr. Džemal Garagić, mr.sci.med. – zamjenik predsjednika
 3. Acc.prof. dr.sci.med. Enver Zerem – član
 4. Prof.dr.sci.med. Nermina Kravić – član
 5. Dr. Admir Kurtćehajić, mr.sci.med.. – član
 6. Dr.Amra Delić, mr.sci.med – član
 7. Edin Bukvić, dipl.oecc – član
 8. Meliha Hrustić, dipl.med.sestra – član
 9. Adisa Goletić-Vejzovič, dipl.pravnik- član

Dokumenti za etički komitet

Politike i procedure “PlavaMedical Group”

Iščitati / proučiti politike i procedure, te u skladu sa istim podnijeti zahtjev.

Zahtjev etičkom komitetu Plava Medical Group

Zahtjev šefu organizacione jedinice gdje se planira obaviti naučno-istraživačka djelatnost, Plava Medical Group

Izjava podnosioca zahtjeva

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostaviti u elektronskoj formi na mail: pravnik@plavapoliklinika.ba, te u printanoj formi (velika koverta) lično ili poštom dostaviti na protokol (recepcija) filijale.

ZU Plava Poliklinika,
3 Tuzlanska Brigada, Br 7, 7500 Tuzla.
primalac: Pravna služba / Etički komitet.

Želite zakazati termin?

Kontaktirajte nas pozivom na broj 035 393 111