Etički komitet

Na osnovu člana 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), člana 18. Statuta Privatne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica “PLAVA MEDICAL GROUP” sa poliklinikom  Tuzla, Upravni odbor je na sjednici održanoj 28.05.2021.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta.

Zadaci Etičkog komitetea Ustanove su:

 • Da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti ustanove;
 • Da daje saglasnost na provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničhih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi , koja se smatraju predhodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
 • Da analizira i predlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
 • Daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi;
 • Da prati povrede prava pacijenata i sistematski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama I odgovornostima pacijenata;
 • Da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva
 • Da rješava I druga etička pitanja iz domena djelatnosti Ustanove.


Za stalne članove Etičkog komiteta imenovani su:

 1. Prim.dr.Senada Hujdurović – predsjednik
 2. Dr. Džemal Garagić, mr.sci.med. – zamjenik predsjednika
 3. Acc.prof. dr.sci.med. Enver Zerem – član
 4. Prof.dr.sci.med. Nermina Kravić – član
 5. Dr. Admir Kurtćehajić, mr.sci.med.. – član
 6. Dr.Amra Delić, mr.sci.med – član
 7. Edin Bukvić, dipl.oecc – član
 8. Meliha Hrustić, dipl.med.sestra – član
 9. Adisa Goletić-Vejzovič, dipl.pravnik- član

Dokumenti za etički komitet

Politike i procedure “PlavaMedical Group”

Iščitati / proučiti politike i procedure, te u skladu sa istim podnijeti zahtjev.

Zahtjev etičkom komitetu Plava Medical Group

Zahtjev šefu organizacione jedinice gdje se planira obaviti naučno-istraživačka djelatnost, Plava Medical Group

Izjava podnosioca zahtjeva

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostaviti u elektronskoj formi na mail: pravnik@plavapoliklinika.ba, te u printanoj formi (velika koverta) lično ili poštom dostaviti na protokol (recepcija) filijale.

ZU Plava Poliklinika,
3 Tuzlanska Brigada, Br 7, 7500 Tuzla.
primalac: Pravna služba / Etički komitet.

Naučno-istraživački radovi

2023

Zerem, E; Kurtcehajic, A; Kunosić, S; Zerem Malkočević, D; Zerem, O

World J Gastroenterol, 2023 

Kurtcehajic A, Zerem E, Alibegović E, Kunosić S, Hudurović A.

World J Clin Cases, 2023 

2021

Alibegovic E, Kurtcehajic A, Ilic B, Hujdurovic A, Smajic E, Habibovic A, Perkunic D.

Case Reports Hepatol. 2021 Nov

Zerem E, Kunosić S, Imširović B, Kurtčehajić A.

Psychiatr Danub. 2021 May;33

Čustović N, Džananović L, Rašić I, Zubčević N, Šaranović-Čečo L, Drljević A, Redžepagić J.

Med Glas (Zenica). 2021 Feb 1;18(1).

Nadarević Vodenčarević A, Halilbašić M, Međedović A, Jusufović V, Pilavdžić A, Drljević A, Burgić M.

Med Glas (Zenica). 2021 Feb 1;18(1)

2020

Bokun T, Tadic M, Kurtcehajic A, Grgurevic I, Kujundzic M.

Endoscopy. 2020 Dec;52(12):E459-E460.

2018

Alibegovic E, Kurtcehajic A, Hujdurovic A, Mujagic S, Alibegovic J, Kurtcehajic D.

Am J Med. 2018 Apr;131(4):e175.

Kurtcehajic A, Alibegovic E, Hujdurovic A, Vele E, Kurtcehajic D.

Am J Med. 2018 Mar;131(3):e119.

2017

Alibegovic E, Kurtcehajic A, Hasukic I, Hujdurovic A, Fejzic JA, Kurtcehajic D.

Intractable Rare Dis Res. 2017 May;6(2):141-144.

Alibegovic E, Kurtcehajic A, Hujdurovic A, Zeco A, Kurtcehajic D.

Gastrointest Endosc. 2017 Aug;86(2):409-411.

2016

Vele E, Kurtcehajic A, Zerem E, Maskovic J, Alibegovic E, Hujdurovic A.

J Thromb Haemost. 2016 Nov;14(11):2298-2303.

Kurtcehajic A, Zerem E, Boričić I, Hujdurovic A, Zerem O.

Am J Gastroenterol. 2016 Sep;111(9):1227.

Kurtcehajic A, Vele E, Hujdurovic A.

J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2016 Oct;23(10):658.

Kurtcehajic A, Zerem E, Hujdurovic A, Fejzic JA.

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016 Jan;28(1):116-8.

2015

Zerem E, Lincender-Cvijetić L, Kurtčehajić A, Samardžić J, Zerem O.

J Clin Gastroenterol. 2015 Oct;49(9):795-6.

Zerem E, Loga-Zec S, Kunosić S, Kurtčehajić A.

J Clin Gastroenterol. 2015 Mar;49(3):259-60.

Kurtcehajic A., Salkic N.,  Alibegovic E., Hujdurovic A., Kurtcehajic Dz., Krizic N.

Esophagus, Ausgabe 2/2015

Kliničke studije

A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP, MULTICENTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF GUSELKUMAB SUBCUTANEOUS INDUCTION THERAPY IN PARTICIPANTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE CROHN’S DISEASE

2022

RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE III CLINICAL STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF COBITOLIMOD AS AN INDUCTION AND MAINTENANCE THERAPY IN PARTICIPANTS WITH MODERATE TO SEVERE ACTIVE LEFT-SIDED ULCERATIVE COLITIS

2021-u toku

RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP STUDY TO ASSES CARDIOVASCULAR OUTCOMES FOLLOWING TREATMENT WITH ERTUGLIFOZIN (MK-8335/PF-04971724) IN SUBJECTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND ESTABLISHED VASCULAR DISEASE.

2017-2020

Želite zakazati termin?

Kontaktirajte nas pozivom na broj 035 393 111