fbpx

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

One step closer to acquiring the status of an accredited institution

U okviru procesa uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti i priprema za certifikaciju i akreditaciju, dana 09.6.2021. godine završen je program facilitacije u ZU „Plava poliklinika“ Tuzla, uz nesebičnu stručnu podršku i angažman AKAZ-ovog facilitatora gosp. Saliha Slijepčevića, dipl.mng.zdr., kao i menadžmenta naše ustanove.

Tokom perioda facilitacije (22.10.2019.-09.06.2021.), koji je zbog uvjeta izazvanih pandemijom bio prolongiran, proširen je projektni tim, imenovani koordinatori kvaliteta za svaku organizacionu jedinicu, napisano je više od dvije stotine operativnih procedura, politika i strateških dokumenata, uspostavljen centraliziran sistem prijave incidentnih situacija, obavljeno više sastanaka i kontakata sa facilitatorom i drugim uposlenicima AKAZ-a. Također, četiri uposlenika/ce naše ustanove završile/i su AKAZ edukaciju za koordinatora kvaliteta, od kojih je troje nastavilo edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta pri Federalnom ministarstvu zdravstva i aktualno pohađaju napredni nivo (SHCE 3).

Investirajući u kontinuiranu profesionalnu edukaciju i usavršavanje osoblja i upravljačkog kadra, ZU „Plava poliklinika“ Tuzla potvrdila je svoju posvećenost  jačanju kapaciteta i resursa svih nivoa, kao i kontinuiranom unapređenju kvaliteta. Završetkom procesa facilitacije, naša ustanova je korak bliže ka sticanju statusa akreditirane zdravstvene ustanove, čime potvrđuje svoju opredjeljenost i istrajnost da svojim pacijentima garantira sigurnost i visok kvalitet zdravstvenih usluga, a time i veće zadovoljstvo kako korisnika tako i pružaoca usluga.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Želite zakazati termin?

Kontaktirajte nas pozivom na broj 035 393 111